Barion Pixel

Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základní ustanovení

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Sabina Parimuchová, IČO 08563641 so sídlom Nové sady 988/2, 602 00 Brno, Česká republika (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú  

adresa: Nové sady 988/2, 602 00 Brno

email: sabina.parimuchova@gmail.com

telefón: 0902 605 312

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Prevádzkovateľ nevymenoval / vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona

Kódy tretích strán

Tento web spracováva cookies, ktoré sú potrebné pre fungovanie webových stránok a pre analytické účely a v prípade Vášho súhlasu tiež pre remarketing.

Cookies

Súbory cookies sa sťahujú na pevný disk užívateľa a umožňujú internetovým stránkam zapamätať si dôležité informácie, ktoré užívateľovi uľahčí jej ďalšie používanie.

Pokiaľ užívateľ nechce cookies používať alebo si praje, aby internetový prehliadač použitie cookies oznámil, musí vo svojom internetovom prehliadači vybrať príslušnú voľbu. Ak sú všetky cookies zablokované, nie je možné využiť niektoré funkcie týchto stránok.

Universal Analytics

Tieto stránky využívajú službu Universal Analytics (Google Analytics) poskytovanú spoločnosťou Google. Inc. Pre analýzy a zlepšenie webových stránok. Dáta o užívateľoch sú anonymné, nezbierajú osobné a citlivé údaje. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to bude požadované zákonom alebo ak budú takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google.

Google nebude spojovať Vašu IP adresu s akýmikoľvek dátami, ktoré má k dispozícii. Viac informácií o Google Analytics nájdete na Ochrana soukromí a smluvní podmínky společnosti Google.

Pokiaľ si neprajete byť zahrnutý do štatistik služby Google Analytics nainštalujte si do prehliadača rozšírenie Google Analytics Opt-out.

Retargeting

Webové stránky využívajú technológie retargetingu od služby Sklik prevádzkovanej spoločnosťou Seznam.cz, a.s. To umožňuje ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o tento web, reklamy v reklamnej sieti spoločnosti Seznam.cz, a.s.

Remarketing

Zber údajov o správaní návštevníkov internetových stránok je aktivované vyjadrením aktívneho súhlasu stlačením tlačidla„Súhlasím“, ktorá nasleduje za informatívnym upozornením v dolnej časti webovej stránky. Upozornenie je zobrazené bezprostredne po načítaní stránky pri prvom načítaní webovej stránky.

Remarketingom sa v prípade internetových stránok myslia systémy a meracie kódy na opätovné cielenie reklamy. Menovite službu Remarketing společnosti Google, Inc. a A Pixel Facebook spoločnosti Facebook a.s.

Expirácia cookies

Cookies pre Google Analytics, už majú sa účel získavania štatistických informácií, expirujú podľa nastavenia počítača, poprípade prestanú existovať v momente ich odstránení.

Cookies pre Google AdWords, už majú za účel identifikáciu v rámci reklamnej siete spoločnosti Google pre opätovné cielenie reklamy (Remarketing) expirujú za 540 dní.

Cookies pre Pixel Facebook, už majú za účel identifikáciu v rámci reklamnej spoločnosti Facebook pre opätovné cielenie reklamy (Remarketing) expirujú za 180 dní.

Užívateľ má právo vzniesť námietku proti spracovaniu.

 

2. Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza / dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.

2. Prevádzkovateľ nemá / má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v Zákone máte

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov

1.Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä …

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.11.2020